Становища на ЛевФем относно проектите за изменение на НК и ЗЗДН

Становища от 02.08.2023 г.

ЛевФем е организация, която се бори срещу половите и социално-икономическите неравенства и насилието в неговите политически, социални, икономически и физически аспекти. На Вашето внимание представяме становището по Предложението за законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие (по-надолу рефериран като „Проекта“).

Предложения за промяна на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие

ЛевФем подкрепя предложението на вносителите и защитавахме нуждата от приемането на такова изменение още по време на разглеждането на предишния законопроект. Предложението разширява кръга на лицата, които попадат под защитата на закона и отчита неравните властови отношения, които могат да възникнат в една интимна връзка и да доведат до ситуация на насилие. Именно наличието на емоционална зависимост от интимен партньор е една от основните пречки пред търсенето на навременна помощ за пострадалите от домашно насилие. Направените предложения позволяват и защитата на лица в ситуация на насилие, които се намират или са се намирали в хомосексуална връзка, които до този момент бяха изключени от защитените от закона лица.

Обща оценка

ЛевФем е на мнение, че въпреки положителната посока на предложенията, новият Проект продължава да не приоритизира достатъчно адресирането на произхода на домашното насилие, което би позволило по-всеобхватна и качествена превенция. Домашното насилие, което засяга в огромна степен жените и децата, е структурен проблем. То е следствие на и бива възпроизвеждано от социално конструирани патриархални полови роли и социално-икономически неравенства и изключвания. В тази връзка Проектът следва да отразява и взема предвид структурните причини за насилието в дома и да включва мерки за изкореняване на вредните полови стереотипи и роли и мерки за елиминирането на социалното изключване, което води до изолацията на преживяващите домашно насилие и до ескалация на насилието в обществото като цяло.

На първо място, следва да бъде гарантиран общ стандарт за минималния брой специализирани услуги за предоставяне на защита, помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие или в риск. По този начин ще бъдат запълнени празнотите в достъпа до тези услуги, които липсват в цели области.

На второ място, законът следва да припознава директната връзка между вредните полови стереотипи и социалните роли на пола и домашното насилие. В дългосрочен план законодателят следва да предприеме необходимите мерки, които адресират насилието, основано на пола като отделна категория насилие, което да бъде обхванато от защитата на този закон.

В заключение, подкрепяме така предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие в неговата цялост. Смятаме, че гореизложените предложения следва да бъдат взети предвид, за да се гарантира по-пълна и работеща защита на всички лица, страдащи от домашно насилие.

Предложения за промяна на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодексПредложения за промяна на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Насилието над жени е насилие, основано на пола. Публичните реакции по повод представения в мотивите към законопроекта случай на насилие върху млада жена още веднъж демонстрират, че то се корени в разбирането за подчинената роля на жените спрямо мъжете. Прилагаме няколко примера от последните дни:

Виктор Костов, „Мини Марица-изток“ ЕАД

Радослав Марков, Институт по математика и информатика на БАН:

Васил Крумов Петров, съдия в Софийския районен съд:

Такива примери ясно показват, че подобен тип престъпления са обвързани с мотив, основан на омразата към пола на жертвите. Поради това от ЛевФем настояваме за включването на престъпления от омраза, извършени на основата на пола в чл. 116, ал. 1, т. 11 (убийство), чл. 131, ал. 1, т. 12 (телесна повреда), чл. 162, ал. 1 (проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза чрез средствата за масова информация) и в други престъпления, извършвани с мотив омраза към пола на пострадалото лице.

Етикети

Още от тази категория

Жените и местната власт: възможности и бариери

Жените и местната власт: възможности и бариери

Неравенствата в политическото представителство на мъжете и жените са глобален обществен проблем с множество регионални специфики. Представителството на жени в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво.

Share This