Книги и доклади

Разликата в заплащането между половете, дискриминацията на работното място, домакинските грижи и силно феминизираните икономически дейности са основни фактори за задълбочаването на неравенствата между половете.
През септември 2022 г. ЛевФем бе домакин на международна феминистка среща в София, организирана съвместно с Платформата за транснационална социална стачка (TSS). В настоящия преглед ще намерите заключения от дискусиите и асамблеите, в които взеха участие над 150 активисти, работници, мигранти и синдикалисти от повече от 20 държави.
Основният извод от изследването е, че липсата на места в общинските ясли и детски градини обострят социално-икономически неравенства, които се преплитат с полови неравенства. Домакинствата, които не могат финансово да си позволят частна услуга, компенсират с нископлатен и/ или безплатен грижовен труд, извършван от страна на жените, които се декласират и прекомерно натоварват.

Започналата през 2020 г. пандемия от Covid-19 показа, че за да се поддържат и възпроизвеждат животът и обществото ни, от някои от членовете на това общество, особено от жените и мигрантите, ромите или ЛГБТИ хората, се очаква да жертват себе си с готовност. Целта на изданието е да се превърне в оръжие за овластяване на фаминистки, трудови, антирасистки и мигрантски движения и борби. Сборниът дава както надежда, че бъдеще без капиталистическа експлоатация и патриархално и расистко насилие е възможно, така и инструменти за борба за такова бъдеще.

Изследването анализира и реконструира въз основа на проведени дълбочинни интервюта субективните перспективи към трудовите условия на работничките, практикуващи грижовен труд, насочен към възрастни хора в техните домове. Тези условия са пряко обвързани с конкретни политически и социални предпоставки и се случват в широкия контекст на деинституционализирането на грижата за възрастни и хора с увреждания и предоставяне на грижи в „семейна среда“, т.е. в „дома“.

Изданието помества разкази от първо лице и анализи на над тридесет жени и куиър хора, чието ежедневие и борби са резултат на конкретни властови отношения, възникнали с реставрацията на капитализма, затягането на патриархалния ред и навлизането на все по-консервативни вълни в България.