Грижата като стока

ЛевФем

Сваляне (PDF, 750 KB)

Можете да свалите изследването като кликнете на изображението

Настоящото изследване анализира и реконструира въз основа на проведени дълбочинни интервюта субективните перспективи към трудовите условия на работничките, практикуващи грижовен труд, насочен към възрастни хора в техните домове. Тези условия са пряко обвързани с конкретни политически и социални предпоставки и се случват в  широкия контекст на деинституционализирането на грижата за възрастни и хора с  увреждания  и предоставяне на грижи в „семейна среда“, т.е. в „дома“. Така „домът“, равнозначен на „семейна среда“, се превръща в обект на прилагане на специфични политики. В този смисъл възниква централния за изследването въпрос как се реализира една трудова дейност в пространство, което бива мислено като „семейно“?

Разглеждайки динамиките на предлагане на и полагане на грижа, Грижата като стока извежда на преден план нуждата от смяна на парадигмата, в която се случват тези  процеси: от възприемането на грижата като стока на свободния пазар към  разглеждането ѝ като обществено благо, до което всички имат право на достъп.

 

За изследването

Автори: Рая Апостолова, Леа Вайсова, Неда Генова
Художник на корица: Боряна Росса
Графичен дизайн, оформление и предпечат: Боряна Красимирова
Коректор: Анастасиа Илиева

Изследването Грижата като стока се публикува благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените (БФЖ). Продуктът не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието му.

Изследването е възможно благодарение и на съдействието на колектива на Сдружение „Хладилника” (the Fridge)

Това издание не е предназначено за търговски цели и неговата продажба и/или препродажба е забранена. 

ISBN: 978-619-188-383-7 © ЛевФем, 2020, София

Сваляне (PDF, 750 KB)