ЛевФем

ГРИЖА И СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

Изследване за влиянието на недостига на места в общинските ясли и детски градини в град София върху живота на жените 2021 – 2022 г.

Сваляне (PDF, 6.31 MB)

Липсата на места в общинските ясли и детски градини в град София е проблем, който се задълбочава от години. Въпреки многократно дадените заявки, Столична община не полага достатъчно усилия за решаването му. Хиляди деца ежегодно не се класират за място в детска градина, а техните родители са поставяни в изключително затруднена ситуация.

Рядко обаче в публичността се говори затова, че тъкмо жените са най-потърпевши.

 Някои акценти:
❗ Tъй като жените са тези, които поемат грижата за децата, то те са и тези, които удължават своето майчинство за втора година, когато децата им не са се класирали. В изследвания период това означава, че доходът им се е редуцирал до 380 лв. и/ или 650 лв.

❗ Майките също така ползват натрупан платен годишен отпуск, но не малка част от тях са принудени да прибягват и към неплатен отпуск след изтичането на майчинството. Следователно, ако детето не е прието до 2 годишна възраст, то те биват лишени напълно от доход.

❗ Немалка част от жените преминават и на почасова трудова заетост и по-гъвкав режим на работа (16 % от жените с 1 дете и 31,3 % с две деца на възраст до 6 години). Така те получават по-ниско възнаграждение спрямо онези, които могат да участват пълноценно на пазара на труда, както и осигурителният им стаж намалява, което в дългосрочен план се отразява негативно на средномесечния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, въпреки че по-голяма част от майките са дори с висше образование.

❗ 12 % са напуснали работните си места.


Така животът на жените бива сведен основно до социалната роля на „майка“ и те са принудени да полагат ниско платен или безплатен грижовен труд, а доходът им значително намалява поради невъзможност да работят. Това ги поставя в зависимост от семейството и/ или партньора/ съпруга, ако могат да разчитат на такъв тип подкрепа.
Основният извод от изследването е, че липсата на места в общинските ясли и детски градини обострят социално-икономически неравенства, които се преплитат с полови неравенства. Домакинствата, които не могат финансово да си позволят частна услуга, компенсират с нископлатен и/ или безплатен грижовен труд, извършван от страна на жените, които се декласират и прекомерно натоварват.

Така животът на жените бива сведен основно до социалната роля на „майка“ и те са принудени да полагат ниско платен или безплатен грижовен труд, а доходът им значително намалява поради невъзможност да работят. Това ги поставя в зависимост от семейството и/ или партньора/ съпруга, ако могат да разчитат на такъв тип подкрепа.
Основният извод от изследването е, че липсата на места в общинските ясли и детски градини обострят социално-икономически неравенства, които се преплитат с полови неравенства. Домакинствата, които не могат финансово да си позволят частна услуга, компенсират с нископлатен и/ или безплатен грижовен труд, извършван от страна на жените, които се декласират и прекомерно натоварват.

За изследването:

Автор: Леа Вайсова
Редактор: Мария Иванчева
Художник на корица: Боряна Росса
Графичен дизайн, оформление и предпечат: Pro Creative Studio
© ЛевФем, 2022


Настоящият доклад стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените (БФЖ). Продуктът не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието му. Този доклад не е предназначен за търговски цели и неговата продажба и/или препродажба е забранена.
София, 2022
ISBN: 978-619-92174-0-5

Как да се сдобиете с текста на изследването?

Сваляне (PDF, 6.31 MB)